Vanliga frågor och skötsel av akustiska pianon

Transporten av pianot påverkar inte stämning överhuvudtaget men däremot kommer pianot att acklimatiseras till den nya miljön vilket är en mindre och gradvis process på cirka 2-4 veckor. Pianot kommer gradvis att ställa om sig till den ändrade luftfuktigheten i den nya miljön.

Hur mycket pianot påverkas av miljöbytet varierar och beror helt på skillnaden i luftfuktighet i den nya miljön jämfört med den tidigare miljön. I många fall är förändringen minimal och uppfattas inte. Sverige genomgår stora väderomslag där luftfuktigheten kan gå från 10-20% i relativ luftfuktighet vintertid till 60-70% under sensommaren och hösten och denna skillnad luftfuktighetsförändring är betydligt större än den flesta miljöbyten som pianot utsätts för med en transport.

Orsaken till att ett pianos stämning förändras av luftfuktighetsskillnader beror på att pianots resonansbotten, som består av gran, anpassar sin fuktighetsgrad till den omgivande miljön precis som allt trä gör. Resonansbotten absorberar eller avger fukt beroende på den omgivande miljöns luftfuktighet vilket gör att trämaterialet kommer att expandera eller krympa. Resonansbotten, som också är svagt välvd vilket inte är synligt för blotta ögat, är fastlimmad i en fixerad yta och kan därför inte expandera åt sidorna. Resultat blir att resonansbotten istället expanderar framåt vilket resulterar i att välvningen blir större under höga luftfuktighetsförhållanden där det motsatta gäller under låga luftfuktighetsförhållanden alltså att resonansbottens välvning minskar och blir plattare. När resonansbotten expanderar och blir mer välvd skapar detta också självklart ett ökat tryck på strängarna som sitter sammankopplade med resonansbotten via pianots eller flygelns steg. Ett ökat tryck på strängarna leder följaktligen till att strängarna spänns hårdare vilket gör att tonhöjden också går upp. Om tonhöjningen hade blivit jämn över hela pianot hade stämningen inbördes inte påverkats men tyvärr reagerar pianot inte på detta sätt utan tonhöjden går upp mest där välvningen av resonansbotten är som störst och minst där välvningen är som minst vilket gör att pianot blir ostämt.

Hur mycket pianot eller flygeln påverkas varierar mellan olika märken, nytt eller gammalt instrument och storlek på resonansbotten. Förändringen i stämning brukar i de flesta fall vara väldigt liten till minimal.

Rekommendationen är att ett piano bör stämmas varje år för att behålla tonhöjden och stabiliteten. Ett piano som inte stäms på många år tappar successivt tonhöjd och kan då behöva grovstämmas innan det sedan kan finstämmas. Stämningsintervall beror också på typ av piano, hur mycket man spelar och hur pianot är placerat.

Ett piano bör placeras på en plats i hemmet där temperaturen och luftfuktigheten är så jämn som möjligt. Pianot bör heller inte ställas i drag eller i direkt solljus vilket förstör pianots finish.

Det värsta man kan utsätta ett piano för är kraftiga svängningar i temperatur och luftfuktighet. Hög luftfuktighet får många delar i pianot att svälla, inte minst tangenter och mekaniken som består till 70 % av trä. Dessa delar kan då fastna och bli tröga. Hög luftfuktighet gör också att pianots metalldelar som t.ex. strängar rostar vilket kan påverka pianots klang. Stämstocken sväller också av hög luftfuktighet vilket gör att borrhålen för stämnaglarna minskar i storlek vilket får till följd att stämnaglarna sitter hårdare. Detta i sig utgör inget problem men när luftfuktigheten sedan minskar vintertid till nära 0 % i relativ luftfuktighet krymper stämstocken igen och likaså hålen i stämstocken som stämnaglarna sitter i. Upprepade variationer i luftfuktighet och temperatur får till följd att stämnaglarna blir lösa och pianot inte längre kan hålla stämningen. Inomhusluftfuktigheten minskar också ytterligare av centralt uppvärmda hus vilket i kombination med den redan låga luftfuktigheten vintertid gör att luftfuktigheten inomhus blir extremt torr. Detta kan göra att pianots akustiska del, resonansbotten, kan spricka.

Ett piano kan väga allt ifrån ca 150 kg till upp till dryga 300 kr. Större pianon med en höjd på ca 130-140 cm och ett djup på ca 70 cm är oftast de tyngsta och väger närmare 300 kg. Ett piano med en höjd runt 120 cm och ett djup på ca 60 cm är oftast något lättare och väger ca 200-250 kg. Pianon som är ca 105-110 cm i höjd och ca 55 cm i djup är ytterligare något lättare och väger under 200 kg.